Chúng tôi đang tư vấn cho chính phủ quốc gia về chương trình dạy bơi sinh tồn tiêu chuẩn và chương trình đào tạo giáo viên, đồng thời làm việc trên các chương trình thí điểm để chuyển một số hồ bơi của chúng tôi cho chính phủ, cho phép họ tự điều hành chương trình bơi với sự hướng dẫn và hỗ trợ của chúng tôi. Điều này phù hợp với kế hoạch của chúng tôi nhằm đảm bảo tính bền vững lâu dài của giáo dục bơi lội tại Việt Nam.

Chúng tôi đang tư vấn cho chính phủ quốc gia về chương trình dạy bơi sinh tồn tiêu chuẩn và chương trình đào tạo giáo viên, đồng thời làm việc trên các chương trình thí điểm để chuyển một số hồ bơi của chúng tôi cho chính phủ, cho phép họ tự điều hành chương trình bơi với sự hướng dẫn và hỗ trợ của chúng tôi. Điều này phù hợp với kế hoạch của chúng tôi nhằm đảm bảo tính bền vững lâu dài của giáo dục bơi lội tại Việt Nam.

Chúng tôi đang tư vấn cho chính phủ quốc gia về chương trình dạy bơi sinh tồn tiêu chuẩn và chương trình đào tạo giáo viên, đồng thời làm việc trên các chương trình thí điểm để chuyển một số hồ bơi của chúng tôi cho chính phủ, cho phép họ tự điều hành chương trình bơi với sự hướng dẫn và hỗ trợ của chúng tôi. Điều này phù hợp với kế hoạch của chúng tôi nhằm đảm bảo tính bền vững lâu dài của giáo dục bơi lội tại Việt Nam.