ĐĂNG KÝ THAM GIA

    Được tham gia các chương trình đào tạo của Swim Vietnam như:

    • Chương trình sơ cứu, hô hấp nhân tạo, bơi lội và nhân viên cứu hộ
    • Đã nhận được chứng chỉ tình nguyện viên và thư giới thiệu từ các Ủy viên của Bơi lội Việt Nam
    • Làm việc trong môi trường I- NGO quốc tế